Adres

Sirameseler Mah. Mudanya Cad. No: 166/A Osmangazi / BURSA

Mail

cagdas@cagdasyasamosgb.com

Telefon

0224 232 15 16
0541 748 96 88

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

►Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek
►Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek
İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak
►Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak değerlendirmek
►Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirlemek
►Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak.

►Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak.
►Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarını hazırlamak.
►Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlamak, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak.
►İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.

► İşyerinizde, patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak için gerekli olan dökümanı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

Çalışanların Eğitimi

15 Mayıs 2013’te resmi gazetede yayımlanan ‘’Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ in Madde 6-(1)’e göre;
‘’ İşveren, çalışanlara işe başlamadan önce Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde işyerine özgü riskler de dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.’’
Bu yönetmeliğin Ek-1’ de tanımladığı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için, tüm çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş güvenliği eğitimleri verilmelidir.

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ç) İşyeri temizliği ve düzeni,
d) Ergonomi,
e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik risk etmenleri,
ç) İlkyardım ve kurtarma.
3. Teknik konular
a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri,
g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
ğ) İş hijyeni

 

► İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, personeli, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, varsa sivil savunma uzmanı, işyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, varsa işyerindeki yetkili sendika temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri kişi ve çalışan temsilcisinden oluşan isg kurulunu oluşturmak

► Çalışanların kendi aralarında kapalı oylama yöntemiyle çalışan temsilcisini seçmesini sağlamak

 

► İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

 

►Gerekli ortam analizlerini yaptırmak ve sonuçlar hakkında raporlama yapmak

– İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,
– İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
– İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
– İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)
– İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü
– Gürültü Haritası
– İşyeri Organik Buhar Ölçümü
– İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
– İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
– İşyeri Titreşim Ölçümü

 

► Ramak kala olay; işyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. İstatistiklere göre her 300 ramak kala olayında 29 yaralanmalı kaza, her 29 yaralanmalı kazada 1 ölümlü veya ağır yaralanmalı kaza gerçekleşmektedir. Bu bakımdan ramak kala kayıtlarının tutulması işyerinde iş kazalarını önlemek için hayati önem taşımaktadır. İş güvenliği uzmanının bir diğer görevi de ramak kala olaylarının raporlanmasını sağlayarak olası iş kazalarını önlemektir.

 

► İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
►İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 

25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ne göre kontrole tabi iş ekipmanlarının belirlenmesi ve hazırlanacak plan çerçevesinde teknik kontrollerinin yapılması;

► Çözüm ortaklarımızla birlikte tüm periyodik kontroller ve ölçümleri yapıp rapor halinde sunmak.

Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü;

– Forklift Periyodik Kontrolü
– Transpalet Periyodik Kontrolü
– Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
– Vinç Periyodik Kontrolü
– Caraskal Periyodik Kontrolü
– Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
– Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
– Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
– Manlift Periyodik Kontrolü
– Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü;

– Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
– Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
– Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
– Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
– Kompresör Periyodik Kontrolü
– Hidrofor Periyodik Kontrolü
– Hava Tankı Periyodik Kontrolü
– Otoklav Periyodik Kontrolü
– Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
– LPG Tankı Periyodik Kontrolü

Elektrik ve Topraklama Ölçümlerimiz;

– Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
– Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
– Makinaların Topraklama Ölçümü
– Jenaratör Topraklama Ölçümü
– Paratoner Topraklama Ölçümü
– Elektrik Trafosu Yağ Testi
– Aydınlık Şiddeti Ölçümü
– Termal Kamera Ölçümü
– Katotik Koruma Ölçümü
– Harmonik Ölçüm

 

► İşe ve işçiye uygun kişisel koruyucu donanımı seçmek, kullanımını sağlamak, işçiye kişisel koruyucu donanım hakkında gerekli eğitimi verip bu konuda bilgilendirmek,

 

► Uygulanacak standart dâhilinde, iş sağlığı ve iş güvenliğini programı çerçevesinde kuralların, mevcut formatla iç tetkikini yapmak.

 

► Uygulanacak iç yönerge ile işyerinde çalışan personelin ve idari personelin iş kanunu, iş güvenliği, işçi sağlığı konularındaki yasal mevzuat kapsamında işyerinde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, üretimi artırmak, toplam kaliteyi arttırarak işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, işyerinin özelliklerine göre taraflar arasında doğabilecek aksaklıkları ve işyerinde yasa dışı tutum ve davranışları önlemektir.

 

► Hazırlanacak el kitabı ile faaliyetlerin; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin tüm maddelerine uygunluğunu göstermektir. Tarif edilen iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulanacak faaliyetlerin şartlarının sağlandığını açıklar. Bu kitapta fonksiyonları tanımlanmış her yönetici / bölüm / çalışan kendi yetki düzeyinde kitabın şartlarını yerine getirme sorumluluğu belirtilecektir.

 

► Dökümante edilen yıllık plan ile, iş sağlığı ve iş güvenliği programı çerçevesinde uygulanacak faaliyetlerin aşamalı takibini sağlamak